บริษัท ราเน็ท จำกัด

บริษัท ราเน็ท จำกัด “เป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้ชำนาญงานด้านการให้บริการคำปรึกษา และการวางระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน หรือองค์กร”

โดยความชำนาญหลักพิเศษของทาง บริษัท ราเน็ท จำกัด ในด้าน Routing, Switching, VPN/Security, Wireless, Voice over IP และ Network Management ซึ่งใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบ Enterprise โดยอาศัยความได้เปรียบด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรของเรา และความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจวัดในการทดสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบเครือข่ายสามารถตอบสนองความต้องการได้จริง
ลูกค้าของเรา