โซลูชั่นเครือข่ายพื้นฐาน
(Routing-Switching)

โซลูชั่นเครือข่ายพื้นฐาน (Routing-Switching)

ราเน็ท ให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายภายใน LAN หรือการเชื่อมต่อข้ามระหว่างเครือข่าย WAN ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อที่หลากหลาย อันได้แก่

  • การเชื่อมต่อแบบอีเทอร์เน็ทของเครือข่ายภายใน ทั้งการวางสายเชื่อมต่อแบบ UTP การเชื่อมต่อด้วยแบนด์วิธระดับ Gigabit/10 Gigabit ไปจนถึง 100 Gigabit หรือการวางสายใยแก้วนำแสงแต่ละแบบ สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลข้ามอาคาร เป็นต้น
  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะด้วยวิธีการหาเส้นทางทุกประเภท (Routed, Routing) หรือการสร้างเครือข่ายส่วนตัวผ่านโครงข่าย MPLS หรือ Segment Routing ของ ISP แต่ละรายที่ให้บริการ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามคุณสมบัติต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ออกแบบและวางระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานร่วมกัน (Integration) กับระบบยืนยันตัวตนขององค์กร(IEEE 802.1X) พร้อมทั้งบันทึก และส่ง Log ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดการเครือข่ายประเภทต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือให้ติดตั้งใหม่เพิ่มเติม