โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย
(Wireless)

โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

ราเน็ท ให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่การติดตั้ง Access Point ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอาคาร และความต้องการของลูกค้า โดยมีการทำ Site Survey ด้วยเครื่องมือการออกแบบที่สามารถนำแผนผังอาคาร (Floor Plans) เข้าสู่โปรแกรมพร้อมทั้งกำหนดชนิดของวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งกีดขวาง นำมาออกแบบการวางตำแหน่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่เหมาะสม เพื่อให้เห็นถึงระดับคุณภาพของสัญญาณ และความสามารถในการให้บริการสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่แต่ละชั้นของอาคารในโครงการทั้งหมด เพื่อให้ได้ตำแหน่งในการวาง Access Point ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานมากที่สุด และยังให้บริการตั้งค่าในระดับสูงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  • รับติดตั้งเครือข่ายไร้สายทั้งแบบติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร ที่ใช้มาตรฐานสัญญาณแบบ 802.11AC/AX (WIFI5/WIFI6) ออกแบบให้ทำงานร่วมกันกับระบบยืนยันตัวตนแบบ 802.1X, MAC Authentication หรือ Guest Login เป็นต้น
  • ติดตั้งระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สายด้วย Controller เพื่อควบคุมการใช้งานของเครื่องลูกข่ายและ Access Point รวมถึงทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจัดการเครือข่ายทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังมีฟีเจอร์รักษาความปลอดภัย การยืนยันตัวตน ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก รวมทั้งการจัดการ QoS เป็นต้น
  • ติดตั้งระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สายด้วย Cloud Base Controller ควบคุมการทำงานผ่านระบบคลาวด์ จากผู้ให้บริการโดย ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ เพื่อลดหรือสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า แต่ยังคงคุณสมบัติเหมือนกับมี Controller อยู่ภายในองค์กร