บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่าย
(Network Consultant)

บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่าย (Network Consultant)

รับให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอย่างครบวงจร ทั้งแนวทางการติดตั้งและการออกแบบ (Site Survey and Network Design) การแก้ปัญหาเครือข่ายต่างๆ ในด้านการตั้งค่า(Configuration) หรือด้านการรับประกันฮาร์ดแวร์ ทั้งเป็นแบบกรณี (Case by Case) และทำสัญญาให้ความช่วยเหลือที่สถานที่จริงตามระยะเวลาที่กำหนด (Maintenance Agreement)