เกี่ยวกับเรา (About us)
บริษัท ราเน็ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อมุ่งพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่าย รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนเครือข่าย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการ และด้านการสนับสนุนทางเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงมาตรฐานเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลจากความรวดเร็วในการพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารของโลกนั้น บริษัท ราเน็ท จำกัด ได้เล็งเห็นแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาบุคลากร และเทคนิคการทำงาน เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา และการวางระบบเครือข่าย โดยเน้นการให้ความรู้ด้านเครือข่ายแก่บุคลากรและผู้ที่สนใจอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ประสบผลสำเร็จได้อย่างสูงสุด