บริการของเรา (Our Services)

บริการของเรา (Our Services)

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในรูปแบบ Ethernet ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้นออกแบบมาให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่าจากโรงงานแบบเริ่มต้น (Default Configuration Native VLAN) ซึ่งหากนำไปประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย บ้านเรือน หรือองค์กรขนาดเล็ก ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผลกระทบก็จะน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนักหากระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้

แต่ถ้ามีความต้องการขยายระบบ หรือมีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการ (Requirement) ของบริษัท หรือการบริการลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องตอบสนองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (C I A) รวมถึงการระบุตัวตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Identification, AAA) ให้เป็นไปตามกฏหมาย ดังนั้นจึงจำมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านของการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ทั้งในส่วนของการสื่อสารผ่านสายสื่อสาร (Wire Network), สื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการส่งข้อมูล (Network Security) เพื่อให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาจากการนำเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เครือข่าย มาประยุกต์กับความรู้พื้นฐาน รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลานาน ให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากที่สุด